Keresés...
FEL

Az utazzesgazdagodj.hu honlap (a továbbiakban: honlap) használata előtt kérem, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot!
Ez a nyilatkozat szabályozza a honlapon szereplő valamennyi anyag használatát.

A tulajdonos a honlap adatkezelési rendszerét, a közzétett tartalomért való felelősségre, valamint a szerzői jogra vonatkozó nyilatkozatokat rendszeresen átvilágítja, a portált érintő információkezelés elveit a jogszabályi változások figyelembevételével folyamatosan felülvizsgálja, a szükséges módosításokat végrehajtja. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek.
Amennyiben a honlapon fellelhető jognyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében Ön bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt elektronikus levél segítségével teheti meg.

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A tulajdonos fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a honlap bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A weboldalon technikai pontatlanságok és helyesírási hibák előfordulhatnak. A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és az információkban leírt adatokat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A honlap tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatos ellenőrzés alatt állnak annak érdekében, hogy a jó erkölcsbe ütköző információk ne kerüljenek ki, harmadik személyek jogai megvédésre kerüljenek, és a hatályos jogszabályok mindenkor érvényesüljenek. A honlap tulajdonosa és általa kijelölt és meghatalmazott kezelői (adminisztrátor és szerkesztő) jogosultak az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges, vagy teljes törlésére. A honlap látogatásával Ön tudomásul veszi és kötelezi magát, hogy nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne.

Szerzői jog, az információk tulajdona:

A honlapon található valamennyi információ – ide értve minden képi, videó és szöveges tartalmat is – szerzői jogi védelem alatt állnak.

A honlap tulajdonosának a szerzői jogi védelem alapján kizárólagos joga van a honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás.

A honlap tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos különösen, de nem kizárólagosan a honlap tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a kivágott részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

A honlap tulajdonosa pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2./ A jogszerű tartalomátvételre a következő esetekben van lehetőség:

2.1./ A szabad felhasználás esetei
2.1.1./ Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről – kizárólag saját felhasználás céljából – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
2.1.2./ A honlapon található tartalomra mutató link más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott tartalom bármely részének közléséhez a honlap tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott tartalom átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

2.2./ Másodközlés írásbeli engedéllyel
A honlapon található bármely írás, bejegyzés, tartalom, fotó vagy grafika stb. – a fenti 2.1./ pontban nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag a honlap tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges.

3./ A szerzői jog által védett tartalmak jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei
Az utazzesgazdagodj.hu honlap tulajdonosának szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben a honlap tulajonosa jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében a honlap tulajdonosa követelheti
a./ a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b./ a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c./ hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d./ hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e./ a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f./ a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;
g./ a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő a honlap tulajdonosa szerzői jog által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a honlap tulajdonosa kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.

Weboldalt látogatóktól származó írások, beszámolók, útleírások, fotó- és videóanyagok továbbá hozzászólások, visszajelzések kezelése:

Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, az utazzesgazdagodj.hu honlapra küldött közlést vagy anyagot – ideértve bármilyen adatot (kivéve a személyes adatokat), kérdést, megjegyzést, javaslatot, bármilyen írásban megküldött anyagot, beleértve a fotó- és videófelvételeket is – nem bizalmas és vagyoni értékkel nem bíró információként kezelünk. Ellenérték fizetése nélkül a fenntartó tulajdonába kerül minden, amit Ön elküld a honlapra, illetve közlésre a honlap tulajdonosának elektronikus formában megküld (értsd például az élménybeszállító anyagokat). Ezeket az anyagokat a tulajdonos bármely célra felhasználhatja – így többek között szerkesztheti, moderálhatja, feltárhatja és a honlapján közzéteheti. A tulajdonos szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elképzelést, leírást, amelyet bármely célból Ön a weboldalunkra vagy elektronikus úton megküldött, illetőleg a weboldalon hozzászólásként közölt.

Jogkövetkezmények:

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a tulajdonos haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Pilisszántó, 2019. február 11.


Szabolcsné Kővári Krisztina
utazzesgazdagodj.hu
üzemeltető, tulajdonos


Tovább az Adatvédelmi szabályzat és adatkezelési irányelvekhez!

Tovább a Nyereményjátékokra vonatkozó általános szabályzathoz!

Kövess az Instagramon! @utazzesgazdagodj